چهارشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۶

عيساي صليب بردوشصدايت

التهاب نفس گيرامواج

پارو وانهاده

ونگاهت

پنهان درگلي

كه قفل جهان را

رمزمي گشايد


جوجه هاي آوازم

نت هاي شبانه ي شان را

درشبنم نفس هايت

غسل مي دهند

تا مشايعت

عيساي صليب بردوش

كه خطوط پنهان دوست داشتن را

با تاج سرنوشتش

تا جلجتا

برخاك مي كشيد

سه‌شنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۶

جدول هاي باستانيكمي آسمان / تا

به نگريستن

ازلاي اين جدول هاي باستاني

خونگيرم

وآوازپرنده اي

حتي تصويرجوجه هاي گمشده اي

تا پندارجهان را

درخستگي هاي عقربه هايش

رصد كنم


واين كه نشراكاذيب

ميله هاي افسرده

وپروازخيال

دايره ي تقديرند


درمجال بيداري

شبنم ها را

با نفس هايت آشنا كن

برچشم هايش

ترانه هاي ناگزير
بازهم گزينش

(ثبت درتاريخ)


اين سومين پستي است كه درباره گزينش مي نويسم. بي شك به خاطرحسا

سيتي ست كه امروزه دراذهان ايجاد كرده است. نام هسته گزينش درادارات

ودانشگاه ها وغيره ، دردلها نگراني ودلهره ايجاد مي كند . زيرا يك عمرسر

نوشت گزينش شونده با پديده اي به نام گزينش پيوند مي خورد . يعني يك

انسان كه داراي محاسني است وتسبيحي ، حال درهرمرحله سني اي قراردا

شته باشد، هنگامي كه به عنوان گزينش گرحيات ويك عمرسرنوشت تو، در

مقابلت قرار بگيرد وتوازسر اجباروناگزيري بايد به هرروش وابزاري تو

سل جويي ، تا به تعبيري سربلند ازاين ميدان خارج شوي، تاخانواده، جامعه

دوست وفاميل تورا مورد ملامت قرارندهند ، كه چرا شكست خوردي. حالا

اين شكست پس ازسالها كاردراداره بوده باشد ياقبولي دردانشگاه براي ادامه

تحصيل؛ كه با تشخيص يك جوان گزينشگردربررسي صلاحيت تو، يك عمر

تلاش وانبان آرزوهايت برباد رود . همچون اتفاقي كه براي من زماني كه

دردانشگاه بودم، رخ داد. ويا حوادثي كه براي دانشجوياني كه درمقاطع

مختلف تحصيلي، گرفتار چنين پديده اي مي شوند وبه اتهام دگرانديش بودن

ويا ديدگاه منتقدانه نسبت به حاكميت داشتن، بارسنگين وپرازنفرين سرنوشت

را با خود به اين سووآن سو مي برند. چون بادي سرگردان درپريشاني هاي

شان.

شبانه راه افتادم تابتوانم به موقع دريكي ازساختمان هايي كه درزمان احضار

تلفني، گفته بودند، حضورپيدا كنم. خيابان پاستوربود ويكي ازساختمان هاي

متعلق به نهاد رياست جمهوري . مسيري با انضباط وآرام. هياهوي وآلودگي

سايرمناطق تهران را نداشت. ازمن خواسته بودند كه به همراه خود كتابهاي

نوشته شده وچاپ شده ام را باخود همراه داشته باشم . حدود ساعت ده صبح

بود كه به ساختمان مربوطه معرفي وبه اتاقي درطبقه دوم هدايت گرديدم.پس

ازدقايقي انتظار،معممي به اتاق داخل گرديد وپس ازسلام واحوالپرسي نوبت

پرسش وپاسخ هارسيد. يك ميز اداري، يك دست راحتي با ميزمربوطه ويك

دستگاه فتوكپي اززمره لوازم اتاق بود. دربرابر هرپرسشي، پاسخ كوتاه و

مختصري مي دادم. گاه براي تبيين بيشترپاسخ دريافتي من؛ پرسش رادرحد

واندازه ي ديگري نيزتكرار مي كرد. پرسش هايي باتوجه به موقعيت اجتما

عي وفرهنگي من! نكته بديع وجالب كه براي من غيرمنتظره بود، درهنگام

پرسيدن ، پرسشگرمحترم ازروي جلد وصفحات خاصي ازكتابم نيزكپي بر

مي داشت وضميمه پرونده مي كرد. روي برخي پاسخ ها تامل بيشتري مي

نمود. مثلا روي پاسخ هاي مربوط به سوالات اجتماعي – سياسي وحتي

فرهنگي! مثلا درپاسخ به نوع موسيقي اي كه مي شنيدم ؛ وقتي ازقطعاتي

ازيوهان سباستيان باخ وولفگانگ آماده ئوس موتسارت كه نام مي بردم و

بطورمشخص تروقتي جواب مي دادم كه من ازقطعات مذهبي – كليسائي

اين آهنگسازان وديگران كه درهمين زمينه كارهايي انجام داده اند،ارتباط

برقرار مي كنم، مانند
(( انجيل به روايت متي)) ازيوهان سباستيان باخ و

يا
(( مس تاج گذاري)) و(( مس بزرگ دردومينور)) ازولفگانگ آماده ئوس

موتسارت ويا
(( ركوئيم)) ازوردي ويا (( ركوئيم جنگ )) ازبريتن، مكث و

تاملي بيشترمي نمود. يا پرسش هايي درزمينه هاي ديني كه گاه بايد پادرجاي

متاله ي گذاشت تا ازپس آن پرسش ها برآمد.

حال من شب را كه چند صد كيلومتربراه افتاده وبا چشماني خواب آلود وپر

خون، خسته وگرسنه به پرسشها ، جواب مي گفتم؛ حوالي ظهروشايد كمي

بيشتر، پرس وجو خاتمه مي يابد، ومن هنگام برگشت ازحاج آقا مي پرسم كه

چه وقت جواب مرا مي فرستيد، پاسخ مي دهد شما يك هفته ديگرتماس بگير

يد، جواب تان راخواهند گفت. مي پرسم ، مگربطورمكتوب جواب نمي دهيد

كه درپاسخ مي شنوم، ماپاسخ كتبي نمي دهيم. وداستان به آنجا مي رسد كه تا

كنون من نويسنده وروزنامه نگارعلف مي چرم!

شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۶

جاري درزبان به كام مي گيري

تلخ مي شود

ازهواي جاري

كام

صدا / اگر

به سكوتت مي رساند

سكوت

درگواهي چشمانت

تاييديه مي گيرد


اين نسيم

كه تلخكام مزه مي دهد

صداي ات / مي پراكند

جاري شو

جاري

در

پنجشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۶

نگاهتنها اگر/ كمي

چشم

به رسم دايره / وفادار

دهان هاي بي صدا

سراغ كدام هجا را

نگاه

برپنجره

دخيل بسته اند

دوشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۶

هزارويك شب


داستان ، همان داستان حجاب است وطرح مبارزه با بدحجابي . داستاني با پيشينه

طولاني كه عجيب است ، پس ازسال ها ، چون قصه هزارويك شب پايان نمي پذيرد

واين صورت خونين كه مي بينيد ، هزينه سنگين طرح مبارزه با بدحجابي ست . آيا

اگرسروصورت يكي ازاقوام مسئولين چنين با خون رنگين مي گشت ، چه كارميك
اين پرسش را به دنياي مجازي مي فرستم تا اگرمسئولي ديد ، به ويژه آن كه دراين

طرح مسئوليت مستقيم تري دارد ، تنها درخلوت وتنهائي اش بيانديشد وبا خودش

صادق باشد . بي گمان انسان والاترين موجود روي اين كره ي خاكي ست وارز

آن نبايد تا اين حد تنزل يابد . ازاين بذر كاشته شده چه چيزي درو مي شود

شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۶

ابقاء قابل تامل
دريادداشتي كه درمورخه 20/2/86 تحت عنوان اقدام انقلابي، نوشته بودم

وموضوع آن ناظربراقدام ناگهاني رئيس دولت نهم درصدوردستورناگهاني

مبني برعزل كليه اعضاء هيات مديره ومديرعامل بيمه ايران بود، درانتهاي

تحليل خود ، اشاره اي به درپيش بودن استيضاح فرشيدي وزيرآموزش وپرو

رش كردم وبراساس وضعيت موجود سياسي پيش بيني من شكست طرح

استيضاح بود وابقاي وزيردروزارت خانه اش. اين پست درتاريخ يادشده در

وبلاگ من موجود است.

درروزاستيضاح، محمود فرشيدي با كسب 132 راي موافق ازمجلس هفتم

كه درواقع همسوباسياست هاي دولت نهم است، درپست خود ابقاء گرديد .

وشكستي را براي طراحان استيضا ح وي كه ازطيف هاي مختلف بودند

رقم زد . اين شكست اما بيش از آن كه نماد انسجام دروني جناح راست حاكم

باشد، نشان ازحاكميت سياست هاي قوه ي مجريه برقوه ي مقننه دارد. زيرا

انشعاب اخيرطيفي ازجريان اصولگرايان كه تحت عنوان اصولگرايان خلاق

ومنتقد نام گرفته اند ازيك سوواعتراضات وانتقادهايي كه به ويژه درپارلمان

برسربعضي ازطرح ها ولوايح ويا موضعگيري هاي مسئولين دولت ازسوي

نمايندگان طيف راست به عمل مي آيد گواه تشتت واختلافات موجود دراين

طيف مي باشد. ازطرف ديگرازآنجا كه قوه ي مجريه درهركشوري محور

تنظيم وتعيين سياست هاي اجرايي بوده وازهمه مهمتراين قوه با دراختياردا

شتن منابع مالي كشوريعني بودجه وسازمان برنامه ريزمربوط به بودجه، در

اعمال سياست هاي خود مي تواند اقتداري بيشتررا به نمايش بگذارد.

اعتراض نمايندگان طراح استيضاح به عدم اعلام وصول طرح شان ازسوي

هيات رئيسه مجلس ، كه به انحاء مختلف به تعويق مي افتاد، تشكيل كميته

ضد استيضاح ازسوي وزيرآموزش وپرورش، رايزني هاي صورت گرفته

بين دولت ومجلس آنطور كه دراخبارها منعكس مي شد؛ همه وهمه نشان از

جلوگيري ازاستيضاح وزيرآموزش وپرورش داشت. ويا به شكست انجاميدن

آن. اگرچه با132 راي ابقاء شدن كه رايي شكننده است،خود نشان ازموفقيتي

ناپايدارولرزان دارد. به ويژه نگاهي به پشت سرآقاي وزيرطي چند ماه اخير

كه به واكنش عظيم معلمان درنوبت هاي متوالي به خاطرحقوق صنفي شان

انجاميده ازيك سووواكنش علماوبرخي ازمسئولين ونمايندگان، نويسندگان و

روشنفكران درخصوص پرسش هاي موهن آزمون استخدامي ازسوي ديگر،

كسب آراي 132 نماينده را به عنوان موافق،چندان تكيه گاهي محكم واستوار

نمي نمايد. جلب رضايت غالب بدنه ي آموزش وپرورش اعم ازمعلمان و

كاركنان اداري آن، محكم ترين وپايدارترين پشتوانه براي مديريت وپيشبرد

برنامه ها مي تواند باشد.

چهارشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۶

صداهاي ريختهابرهايي كه اين سووآن سو

پرسه مي زنند

چقدربه رنگ نگاهم

نزديك اند


زمين / تابوت دهانش را

برنت هاي خاموش من

كوك مي كند

دركنار

صداهاي ريخته برخاك


وچشم هاي آويزان برقاب پنجره

خيره بركدام افق

اسب سپيد رؤياهارا

كابوسي طولاني مي كنند

دوشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۶

دراين گرگ وميشبه حضورت

به صدايت

اگر/ پناه مي برم

به تجسم رؤيايت / حتي

ازگرگ وميش نگاه هاست

حرف ها


بعد ازكمي تامل

برسطرهايي كه نخواهد آمد

مي تواني

پرهاي پروازشان را بچيني

اما پروازشان را / فقط

درخاطرمروركن

باقي را به دست باد

كه درهمسايگي ماست

به جا بگذار


مراقب باش

سايه ات

تورا تنها نمي گذارد

جمعه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۶

نتي پنهانپشت نگاهت / نتي ست

كه چشم هاي ملتهب همين كوچه پسكوچه ها

همين خيابان تازه به دوران رسيده را

به صداي گم شده شان

مي رساند


آتشي ست / ستارگان كولي را

درشب نشيني ماه


وآوازمرا

كوك مي كند

درصدايي مشترك

با شاعران جهان

نتي كه

باشعله هاي دلش

درفروغ نگاهت

مي لرزد

اقدام انقلابياين روزها افكارمردم شديدا معطوف به اقدامي است كه ازسوي محمود احمدي

نژاد رئيس كابينه دولت نهم صورت گرفته است. صدوردستورقاطع به وزير

اقتصاد خود دانش جعفري مبني برعزل كليه اعضاء هيات مديره ومديرعامل

بيمه ايران. براساس گزارشي كه ديوان محاسبات كشور،نهادي كه جزء ساختار

پارلمان بوده ووظيفه نظارتي برعهده دارد، براي رئيس دولت نهم ارسال كرده

وتخلفاتي عديده را گزارش كرده بود، رئيس جمهوررا برآن داشت تا دراقدامي

انقلابي ، به سرعت دستورعزل را صادر نمايد. وقتي اين خبرازطريق رسانه

ها منعكس شد، به اين فكرافتادم كه آقاي احمدي نژاد بسيارشيفته نوعي ازعمل

است كه پيش ازانعكاس مقدمات آن، وفراهم آوري آمادگي ذهن اجتماع براي

پذيرش آن؛ اقدام فوري مي نمايد. ناگفته نماند درمواردي چند، ابتدا آمادگي ذ

هني را ايجاد كرده بود. مانند موضوع اقدامات هسته اي. درطول سالهاي حا

كميت دولت نهم ، يكي ازويژگي هاي عملي وي، كه به نظرمن به منش كاري

وشخصيتي وي مربوط مي شود؛ نوعي كاركرد غافلگيرسازانه وخبرسازانه

مي باشد، كه بيشترمبناي عاطفي – هيجاني داشته وبه اقدام قاطع وانقلابي، كه

برفرايند هيجاني اجتماعي اثرآني مي گذارد، مشهورمي باشد. واين ريشه در

رمانتيسيسم انقلابي دارد. واثرچنين كاركردي، عليرغم ايجاد ذهن مشغولي ها

يي دراجتماع ، به شدت ناپايداروگذرنده است. حال چقدرسياسي كاري وجناح

بازي درتنظيم گزارش ديوان محاسبات دخيل بوده يانه، خارج ازبحث امروز

من بوده است.يك نكته مغفول مانده دراينجا، اين است كه عليرغم تعجب رئيس


كابينه نهم درخصوص كوتاهي وعدم پيگيري مناسب اين مسئله ازسوي مسئو

لين رده پايين ترازخودش ،هيچ حركتي ازسوي وي دراين خصوص ،حتي اگر

درسطح توبيخ هم بوده باشد ، انجام نگرفته ويااگرصورت پذيرفته، انعكاس

نيافته است. درحاليكه رئيس بيمه مركزي ونيزشخص وزيردارايي ، يعني

آقاي دانش جعفري مسئوليت مستقيم تري نسبت به آقاي احمدي نژاد دراين

خصوص دارد. دلچسبي پست وزارت تاچه حد است، كه پس ازانعكاس چنين

مسائلي درجامعه ، هيچ مقام مسئولي حاضربه ترك ميزخود نمي شود.آيا

خبرعزل كل اعضاء هيات مديره ومديرعامل شركت بيمه ايران بااين همه

سوابق طولاني، خبري كوچك است .به يقين كليه كاركنان اين شركت عظيم

را دربهت وحيرت فروبرده است . يا پرسش هاي موهن آموزش وپرورش

كه اخيرا موجي ازاعتراض را درميان مردم، علما ، روشنفكران وحتي

مسئولان ونمايندگان پارلمان بوجود آورده بود. نتيجه چه شد؟ آقاي رئيس

جمهورچرانسبت به عزل وزيرهيچ اقدامي ازخود به خرج نداد؟ گواينكه

شخص وزيربايد خود سريعا استعفا مي كرد. جالب اين است كه تعدادي از

نمايندگان پارلمان كه به قصد استيضاح وزيرآموزش وپرورش اقدام كر

ده اند، مقاومت هايي هم درجهت جلوگيري ازموفقيت استيضاح به عمل

مي آيد .كه نتيجه استيضاح ازهم اكنون قابل پيش بيني مي باشد.

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶حلقه هاي متصلچندروزي بود كه نتوانستم بنويسم، البته بنا به دلايلي؛ كه گفتنش رامي گذارم

براي ؟ كامنت هايم را كه مطالعه مي كردم ، بايكي ازآنها برخورد كردم، كه

بوي تهديد مي داد؛ جالب بود، كه آدمي دردنياي خصوصي اش هم نمي تواند

راحت باشد. به ياد روزسيزده بدرافتادم. كه تلفني ناشناس داشتم ، كه با تحكم

مي خواست درموقعيتي حاضرشوم. اما من اجتناب كردم. بعد فهميدم كه يك

طرح وتوطئه بوده؛ پيگيري كردم براساس شماره اي كه داشتم ازمراجع گو

ناگون، ديدم نه بي حاصل است و... حتي درگفتگويي كه خبرنگار يكي از

خبرگزاري ها درارتباط با وضعيت فرهنگ وادبيا ت كشوروكتاب هاي من

با من داشت، نكته بالا را بيان كردم، اما اومهرباني كرد وبخاطرمن آزبردن

آن خبربرروي آنتن خودداري كرد. بيشتربماند تابعد

شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۶

لنگه هاي بي تابنگاهت

شعاع حرف هاي من

دربغض جهان

ورقص شاخساران بي پناه

درغروب ارغواني بي كلام شان

خاكسارتوفان ناگزير


پنجره هاي مبهوت

با لنگه هاي بي تاب

به دنبال دست هايي

وعابران گيج

كه جاده هاي خاكستري را

با گام هاي بي حضور

به غروب

مي نشانند

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۶


تصويرهاي بالاانعكاسي است ازبرگزاري روزجهاني كارگردرايران-تهران - اول ماه مه

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۶

توهم توطئه


اين روزها تقريبا هرمسئولي وقتي درقلمرومسائل اجتماعي به اظهارنظر

مي پردازد وآنگاه كه دربرابرمعضلات اجتماعي موضعگيري مي نمايد،

به جاي ارائه راهكاربرون رفت ازدشواري هاي موجود،روش اتهام افكني

درپيش گرفته، تا به گونه اي توجيهي را دربرابرمشكلات مبتلابه ارائه نما

يد. تازه ترين اين موضعگيري ها، سخنان آقاي رئيس جمهوراست، كه در

جمع استادان نمونه كشورايراد گرديده است. وي به روش مرسوم كه اين

روزها توسط برخي از همكاران كابينه وي بكاربرده مي شود، معتقد است

عده اي درداخل هستند كه سازماندهي مي كنند، تا مانع پيشرفت كشورشو

ند. معلوم نيست چرا آقاي رئيس جمهوراين عده را افشا نمي كنند، تامورد

شناسائي مردم واقع شوند. تااگرچنين چيزي واقعيت بيروني داشت،توسط

مردم طرد گردند. آقاي احمدي نژاد، درمقاطع مختلف به چنين پديده اي

اشاره مي كند، اما تاكنون به افشاي اين دست ها نپرداخته است. اشاره به

اين توطئه ها هم بيشتردرزمان هايي صورت مي گيرد، كه حكومت دربرا

برحجم انباشته شده مطالبات مردم قرارمي گيرد.وبه جاي پاسخگوئي وارا

ئه راهكاربرون رفت ازمشكلات ، متوسل به جنين توجيها تي مي شود.

آيا منتقدين حكومت كه منعكس كننده خواسته ها ودردهاي مردم محروم و

صنوف جامعه هستند ودرجامعه حلقه ي واسط بين مردم وحاكمان مي با

شند، جزء آن عده اي مي باشند، كه موردنظررئيس جمهوراست.

اگرچنين است، آقاي رئيس جمهوربه ياد داشته باشند، كه اين منتقدين ، كه

اصحاب قلم هستند، با اين عملكرد به هدايت منطقي ومسالمت جويانه خوا

ست هاي انباشته شده مردم همت مي گمارند وحاكمان رادرشناساندن آنچه

كه مسائل ومشكلات مبتلابه جامعه ماست، ياري مي رسانند. اگرچه پاسخ

خودرا آنچه كه شايسته ي شان نيست ، دريافت مي كنند!


تاريخ :11/02/1386
ساعت : 11:04
حركت خودجوش كارگران با واكنش نيروي انتظامي رو به رو شدكارگران همچنان خواستار استعفاي وزيركار هستند
تهران- خبرگزاري كار ايراندر حالي كه نمايندگان ارشد كارگري حاضر در راهپيمايي روز جهاني كارگر , كارگران را به حفظ آرامش و نظم دعوت مي كردند، حركت خودجوش كارگران به صورت راهپيمايي به سمت ميدان 7 تير آغاز شد كه اين اقدام، درگيري‌‏هاي پراكنده‌‏اي را با نيروهاي انتظامي به همراه داشت. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, در حالي كه نمايندگان ارشد كارگري حاضر در مراسم روز جهاني كارگر، از كارگران مي‌‏خواستند كه عليه مسوولان و وزراي دولت شعار ندهند و تنها مطالبات صنفي‌‏شان را بخواهند، حدود 600 كارگر به صورت خودجوش به سوي ميدان 7 تير حركت كرده و شعارهايي همچون "وزير بي ليافت استعفا , استعفا" و "دولت‌‏, مجلس؛ شعار نده , عمل كن" و "مرگ بر ظالمين" سر دادند . در اين مراسم ماموران نيروي انتظامي تمام تلاش خود را براي بازكردن مسير و تسهيل عبور و مرور انجام داده و سعي دارند اين مراسم بدون هيچگونه مشكلي به پايان برسد. در ادامه عده‌‏اي از كارگران كه شعار "مرگ بر حامي سرمايه‌‏دار" را سر مي دادند، با ماموران نيروي انتظامي كه قصد داشتند كارگران را به پياده روها هدايت كنند، درگير شدند . درگيري نيروي انتظامي با واكنش شديد كارگران رو به رو شد و كارگران با شعار "نيروي انتظامي؛ خجالت، خجالت" نسبت به اين عملكرد نيروي انتظامي عكس العمل نشان دادند . اين گزارش مي‌‏افزايد: همچنان عده قابل توجهي از كارگران در حال حركت به سوي ميدان 7 تير هستند، به طوري كه مسير شمال به جنوب خيابان مفتح حد فاصل 7 تير تا خيابان طالقاني به طور قابل مسدود و حركت خودروها متوقف شده است.پايان پيام
کد خبر: 415031

نامه سرگشاده كارگران به وزير كار و امور اجتماعي
وزير محترم كار و امور اجتماعي جناب آقاي جهرمي
بدينوسيله ما امضاكنندگان زير (تشكل‌ها و نهادهاي كارگري) به مناسبت اول ماه مي روز جهاني كارگر بخشي از اساسي‌ترين مطالبات كارگران ايران را (كه شرح تفصيلي آن در قطعنامه‌هايمان مي‌آيد) به شرح زير حضورتان تقديم مي‌‌كنيم:
- ماده 23 ميثاق جهاني حقوق بشر و مقاوله‌نامه شماره 87 به صراحت بر آزادي تمامي كارگران در ايجاد و فعاليت در تشكل‌هاي كارگري تاكيد دارند.
ما مصرا خواستاريم به صراحت و روشني آزادي كارگران در ايجاد تشكل‌هاي صنفي‌شان و فعاليت‌هاي سنديكايي - اتحاديه‌اي رعايت شده و به رسميت شناخته شود.
- بند 3 ماده 23 اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر به داشتن يك زندگي شرافتمندانه براي همه كساني كه كار مي‌كنند تاكيد دارد. در اسفندماه 1385 مانند سال‌هاي گذشته مبلغي به عنوان حداقل دستمزد و نيز افزايش ساير سطوح دستمزدي تصويب و اعلا‌م شد كه به هيچ‌وجه يك زندگي حداقلي را هم براي كارگران تامين نمي‌كند.ما مصرا خواستاريم هرچه زودتر مصوبه فوق‌الذكر اصلا‌ح شده و ميزان حداقل دستمزد كارگران به نحوي تعيين گردد كه بدون توجه به نوع كار محول شده جنسيت و ويژگي‌هاي جسمي و روحي كارگر كفاف زندگي يك خانواده كارگري را مطابق با شأن و كرامت انساني تاكيد شده در ماده فوق تامين نمايد.
- كار كردن و برخورداري از يك زندگي انساني حق طبيعي همه افراد بشر است. (بند يك ماده 23 اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر) در شرايطي كه بيش از 4 ميليون نفر از نيروي كار جامعه ما بيكار و فاقد شغل هستند، ما مصرا خواستار ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و امكان اشتغال به كار براي همه كارگران بيكار و جويندگان كار و نيز برقراري حمايت‌هاي همه‌جانبه و تامين اجتماعي مناسب براي همه بيكاران هستيم.
- سياست‌هاي خصوصي‌سازي و گسترش قراردادهاي موقت كار شديدا امنيت شغلي كارگران را به مخاطره انداخته است.ما مصرا خواستاريم قراردادهاي موقت در كارهايي كه ماهيت دائم و مستمر دارند غيرقانوني شناخته شود.
با توجه به اينكه جنابعالي بالا‌ترين مقام اجرايي وزارت كار و سازماني هستيد كه تنظيم روابط كار را عهده‌دار است، انتظار داريم به مطالبات كارگري فوق رسيدگي نموده و نتيجه را به جامعه اعلا‌م فرماييد.
تاريخ: 10/2/1385
امضاكنندگان:هيات موسسان سنديكاهاي كارگري (فلزكار و مكانيك - نقاش - خياط - كفاش)
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني
انجمن فرهنگي حمايتي كارگران
كميته پيگيري ايجاد تشكل‌‌‌هاي كارگري