چهارشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۲

پچپچه ی پاییز


لرزش بی تخفیف سکوت
بر قوس لب ها

و کلمات
که ارابه ی بی قراری شان
از مهتابی
به کوچه
فصل های مکرری ست
با نت های بی فاصله
بر غروب بی تازیانه ی مهر

پنجشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۲

چهار سو

لبخندها را

زیر پوست می دوانیم

و با قاب شکسته تر از تصویر

در کوچه سرک می کشیملب های خمیده بر سکوت و

زانوهایی

که بر زاری ها

چمباتمه بستندچیزی در چار جانب

غیبت دست ها را

بر حنجره ها

زاویه می بندد