جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۴

سفر تلخ
ترفند دلار باشد/ نباشد

چه فرق می کند

وقتی برج دو قلوی جهان

مرثیه ی شگفت یازده سپتامبر می شود


از طالبان ، القاعده ، داعش ...

برق جرینگ جرینگ سکه های سرمایه ست

تا کودکان روهینگا

در شرافت ماندن

سرگشتگی های بی پایان را

در وحشت سکوت دریا

کابوس شباروز خود کنند


می دانم/ می دانند

بر این سفر تلخ

باران هیچ بوسه ای

بر ریشه های احساس     نمی نشیند


با اینهمه

برآهوان خیال تان می رسم

در این هوای سنگین

به جست و جوی دهانی تازه

سمت نشانه ی کلمات

گلوی منتظر 

پنجشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۴

در طول راه2لرزه در نگاه بود
 اتفاقی
 جاری به دست ها

نشانه ای در مسیر نفس ها
 و کلمات
 حضور رفتار
 در ابعاد لب های مان

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۴

در طول راه
از شانه می گذرد

بر شانه

تابوتی/ که دانه دانه

رنگ انار

تقویم سطرهایش

در طول آواز بود