پنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۰

کازی موتوی مهربان*

به صلیبی کوتاه


جلجتا را نشانه می رویم

آه

به آه

و تیرگی آسمان

نگاه تماشائیان را

آلوده می کندخاموش می گذرم

بر آیه های زمینی

و نا قوس صداها

که آونگ می شود

این ذهن خسته رادوزخ

که چنین چشم می درد

و کازی موتوی* مهربان

رگ های مرا تازه می کند*کازی موتو : شخصیت گوژپشت ( ناقوس بان کلیسا )


دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۰

حضورت


در انتظار کدام بهار/ نگاهت جمعه هایم را
ورق می زند

به فصل ها دیگر
اعتمادی نیست

انگشتانت را
برای این کلمه ها بگذار
همه ی جهان
پیشکشت