چهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۳

اکنون
و چقدر خسته می نماید     جنگل

وقتی لبانم

چهره از روزمره گی می گیرد

و بر شیار کلمات

هی شخم می خورد

مکرر می شود


بر شانه ی سکوت

پهن می شوم

گریخته از های و هوی مکرر


هنوز     از مسیر نگاه می گذرد/ اکنون

شط بی قرار واج ها

لب های به لب رسیده

استعاره

لغت

کلمه در حضور