جمعه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۵

طرحدلتنگی هایم که راهی می شوند
مقصد را می دانند
پشت طنین نامت اما
خود را گم می کنند
برای حرف هایی تازه