پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۰

پرسه گردی


حوالی نگاهت
پرسه می زنند
این واژه ها
و لبانت
به تنفسی تازه
گشوده می شود

دست ات را
روی خاموشی ام بگذار
بهار
در انگشتانت
دویده است

دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد

در پاسخ برخی دوستان که محبت کرده و چگونگی تهیه ی کتاب جدیدم (( دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد )) را
طی پیامی پرسیده اند؛ ضمن سپاس لینک تهیه ی کتاب که در سایت آمازون عرضه شده را در زیر می آورم :http://www.amazon.com/gp/product/1780831072/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=hsm03-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399373&creativeASIN=1780831072 There is no cross which could silence my mouth: Dahanam Ba Hich Salibi Be Sokoot Nemiresad (Persian.