جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۸۵

برج هاي بن لادن

رد روياها را كه مي گيرم
به برج هاي دو قلو
به جاپاي بن لادن / مي رسم
حالا ديگه خوب معروف شدي-
در كتابهاي تاريخ
آهنگ ها و ترانه ها
تازه اگر كلي خرج مي كردي و
جهان را در لنگه كفش هاي ات مي گذاشتي
مثل پرزيد نت بوش
...كه با اين همه توپ و اراده و
sindy sheehanبا يك قطره اشك
White houseلرزش
در رگهايش دويده بود
نمي تونستي تو روياها خط كشي كني و
در التهاب نگاهها/ لي لي
سزارين شدي
هنوز بخيه هاي پانسمان
بر دلارها/ بوش
كلافه كننده است
روياها را كه راه ميروم
يونگ/ در رختخواب فرويد
تعبير مي شود
و غرفه بن لادن را
USA coc
نامي ست آشنا