چهارشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۴

تحویلسبزه در علامت باران می ماند 
وقتی به شکفتن خود     می اندیشد
سبزه
رفتن بی وقفه است 
باران اگر نباشد 
سبزه 
در طول راهش 
بی ناخداست که می راند
باران
حضور مداوم صدا 
و تکرار بی پایان هجاها 
در هوا