پنجشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۹۶

وداع با نویسنده


مراسم وداع با علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مردمی و از 
اعضای برجسته و موثرکانون نویسندگان ایران با حضور خانواده زنده
 یاد ،اعضا کانون نویسندگان ایران و سایر هنرمندان و نویسندگان و
 دوستداران بی شمار این چهره ی مردمی ادبیات معاصر ایران روز 
دوشنبه 8 آبان در بهشت سکینه کرج برگزار شد. 
در این مراسم تنی چند از اعضا کانون نویسندگان سخنانی کوتاه درباره 
شخصیت فردی و اجتماعی و نیزآثارزنده یاد درویشیان بیان کردند